Politica confidentialitate

DX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY SRL respectă dreptul dumneavoastră la confidențialitate. Transmiterea datelor către terți (alții decât împuterniciții DX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY SRL), prin transfer, închiriere, schimbare sau prin orice altă modalitate, nu se va face decât în cazul, în care există acordul expres în scris al persoanei care a transmis datele acestea. Datele cu caracter personal vor fi utilizate pentru managementul relației cu consumatorii, prelucrarea comenzilor, informarea asupra noutăților sau ofertelor în magazinul online www.dx-led.ro evaluarea serviciilor, urmărirea evoluției comenzilor.

Datele cu caracter personal vor putea fi dezvăluite fără consimtamântul dumneavoastră în caz de litigii/dispute privind fraudele la plata către următorii destinatari: Băncile implicate în plăţile online, Organismele Internaţionale de Carduri si Furnizori de servicii/produse, respectiv conform Legii, către instituţiile abilitate.

Conform cerintelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice DX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY SRL. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoană. Scopul colectării datelor este de confirmare a comenzilor.

Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale si dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la DX OPTOELECTRONIC TECHNOLOGY SRL. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.